head
วันที่ 9 ธันวาคม 2023 6:53 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง
โรงเรียนวัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง
p

นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร
Platform ของระบบ MOE Safety Center

Platform ของระบบ MOE Safety Center

  เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง และการใช้งาน Platform ของระบบ MOE Safety Center ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยที่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง สามารถสมัครใช้งานและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์, ไลน์ ,Application และ.

โรงเรียนวัดบ้านเพชร สพป. อ่างทอง ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลแสวงหา วัดบ้านเพชร อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เปิดให้มีการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2481 เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 130 คน ครู 3 คน นายสละ เกลี้ยงสะอาด เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านเพชร เป็นสถานที่เรียน

ปีพุทธศักราช 2483 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 กว้าง 9 เมตร ยาว 32 เมตร หลังคามุงแฝก ใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ปีพุทธศักราช 2490 อาคารเรียนชำรุด รื้อมาสร้างรวมเป็นศาลาการเปรียญวัดและใช้สถานที่เรียน

ปีพุทธศักราช 2505 นายสงัด ทองเครือ ครูใหญ่สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร จ านวน 2 ห้องเรียน ให้ชื่ออาคารว่า “เวฬุอาคารแรงราษฎร์นฤมิต”

ปีพุทธศักราช 2507 ได้จัดสรรงบประมาณ 80,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ จำนวน 3 ห้องเรียน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคสมทบ 16,000 บาท สร้าง 1 ห้องเรียน และห้องเก็บ
ของด้านหลังอีก 1 ห้อง

ปีพุทธศักราช 2512 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

ปีพุทธศักราช 2513 นายหลุย เผ่นโผน ครูใหญ่ ของบประมาณจากกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 240,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 014 จำนวน 5 ห้องเรียน เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษา เปิดสอนได้ 3 ปี จึงแยกไปสร้างอาคารเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอ

ปีพุทธศักราช 2525 ทดลองปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท สมทบอีก 17,500 บาท ปรับปรุงห้องสมุดและโรงฝึกงาน

ปีพุทธศักราช 2541  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2541 จัดสรรงบประมาณ 80,000 บาท เป็นค่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

ปีพุทธศักราช 2542 ได้รับงบประมาณจากมิยาซาว่า จำนวน 816,500 บาท ท าพิธีเปิดอาคารเรียน

ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาทสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1

ปีพุทธศักราช 2550 ได้รับงบประมาณจำนวน 61,200 บาท ติดตั้งพัดลมเพดาน

ปีพุทธศักราช 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแสวงหาได้มาสร้างโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร งบประมาณ จำนวน 260,000 บาท

ปีพุทธศักราช 2553 โรงเรียนครบ 72 ปี การก่อตั้งโรงเรียนได้สร้างส้วมให้นักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ห้อง และส้วมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1 หลัง 4 ที่นั่ง

ปีพุทธศักราช 2559 ได้รับงบประมาณ 400,000 บาท ทาสีภายนอกอาคาร ป.1 ซ เทฐานรอบ อาคารเอนกประสงค์พร้อมปูกระเบื้อง

ปีพุทธศักราช 2556 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.204/45 จ านวน 4 ห้อง งบประมาณ 233,600 บาท

ปีพุทธศักราช 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 104,200 บาท เปลี่ยนสายไฟฟ้าอาคาร 014

ปีพุทธศักราช 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร 014 จำนวน 312,500 บาท

ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านเพชร มีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 2 หลัง สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1- 6

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดบ้านเพชร มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาคนดีสู่สังคม โดยการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ปัญฺญา นราน รตน “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

พันธกิจ 

1. มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพแห่งตน สู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษากำหนด
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเสริมความเข้มแข็งด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็น เครื่องมือ และกลไกในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพมาตรฐานชาติกำหนด
4. สภาพแวดล้อมสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน
5. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4